Σπουδές

 
 

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η εξειδίκευση, η έρευνα και ο πειραματισμός στον χώρο των σύγχρονων εικαστικών πρακτικών, μέσω της χρήσης συνδυαστικών χρονοεξαρτώμενων μέσων (time-based media), διαδραστικών, υπολογιστικών, σε συνδυασμό με την συστηματική θεωρητική εμβάθυνση των φοιτητών σε ένα φάσμα γνωστικών πεδίων και αντικειμένων -συναφών προς τη φύση και τον χαρακτήρα αυτών των εικαστικών πρακτικών- τα οποία αφορούν κατά κύριο λόγο στην ιστορική και φιλοσοφικοαισθητική μελέτη αφενός των τεχνικών μέσων (φωτογραφία, κινηματογραφία, βιντεογραφία, ψηφιακά υπολογιστικά συστήματα) και των πολιτισμικών τεχνολογιών, αφετέρου στους τρόπους εικαστικής ιδιοποίησης και χρήσης αυτών στον κοινό τόπο τέχνης, τεχνολογίας και επιστήμης.

Σκοπός του Προγράμματος είναι να προσφέρει σε επιλεγμένο αριθμό φοιτητών την εικαστική εμπειρία, την απαιτούμενη τριβή με τις πιο πρόσφατες διεργασίες/εξελίξεις στον χώρο των ψηφιακών μορφών τέχνης, την τεχνογνωσία, την μεθοδολογία και την θεωρητική παιδεία που απαιτούνται για την συνεπή ανάπτυξη εικαστικού έργου ή διεπιστημονικής έρευνας με εικαστικό πρόσημο. Μέσω αυτού του βρόχου ανατροφοδότησης μεταξύ εικαστικής πράξης και θεωρητικής εμβάθυνσης διασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για την ενίσχυση του διατομεακού ερευνητικού χαρακτήρα του μεταπτυχιακού προγράμματος και κυρίως της αναστοχαστικής-κριτικής σκέψης, η οποία είναι απαραίτητη στην δημιουργική έκφραση με συνδυαστικά ψηφιακά μέσα. Αυτό επιτυγχάνεται με την παροχή ειδικών μεταπτυχιακών εργαστηριακών και θεωρητικών μαθημάτων, έκτακτων σεμιναριακών κύκλων και εντατικών εργαστηρίων πάνω σε ειδικά θέματα, που αποβλέπουν, σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα, στην απόκτηση ειδίκευσης στην περιοχή της εικαστικής δημιουργίας και έρευνας με ψηφιακά μέσα. Μείζονα ρόλο, καθ’ όλη την διάρκεια της φοίτησης, διαδραματίζει η συνεχής στενή συνεργασία φοιτητών και διδασκόντων (εικαστικών, εργαστηριακών και θεωρητικών), καθώς έτσι επιτυγχάνεται η όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη υποστήριξη όλων των φάσεων της έρευνας, συγκρότησης, σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης του εικαστικού πρότζεκτ των μεταπτυχιακών φοιτητών.  

 ΦΕΚ Κανονισμός Σπουδών

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ >>

ΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ >>

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ>>

Μεταπτυχιακός τίτλος
 
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) στις «Ψηφιακές Μορφές Τέχνης».
 
Κατηγορίες Υποψηφίων
 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. τμημάτων Καλών Τεχνών, Εικαστικών Σπουδών, Οπτικοακουστικών τεχνών, Εφαρμοσμένων Τεχνών και αρχιτεκτονικής της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Κατ' εξαίρεση στο Π.Μ.Σ. μπορούν να εισαχθούν και απόφοιτοι άλλων τμημάτων Α.Ε.Ι. με κριτήριο την ιδιαίτερη συνάφεια και ποιότητα του υποβαλλομένου καλλιτεχνικού έργου ή/και έρευνας του υποψηφίου, προς την κατεύθυνση του Π.Μ.Σ.

Χρονική διάρκεια φοίτησης

Το ΠΜΣ είναι πλήρους φοίτησης και δεν υπάρχει η δυνατότητα μερικής παρακολούθησης (part time). Kάθε μάθημα-εργαστήριο του Προγράμματος διαρκεί 3 ώρες και γίνονται πρωινές ή/και απογευματινές ώρες. Η παρακολούθηση είναι υποχερεωτική (ποσοστό απουσιών 20%).

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται στα τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η συγκέντρωση 120 Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), η φοίτηση και η επιτυχής ολοκλήρωση των συναφών υποχρεώσεων των φοιτητών στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Προγράμματος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο πρόγραμμα σπουδών, κατά τη διάρκεια τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων, τα οποία ακολουθούνται από την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στο Δ’ εξάμηνο σπουδών.

 

Οι 90 Π.Μ. - ECTS αντιστοιχούν στα μαθήματα των τριών πρώτων διδακτικών εξαμήνων (30 Π.Μ. - ECTS σε κάθε εξάμηνο), ενώ οι υπόλοιπες 30 Π.Μ. - ECTS αντιστοιχούν στην Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία του Δ’ εξαμήνου σπουδών.

Αναστολή φοίτησης μπορεί να χορηγηθεί από την Σ.Ε. με έγκριση της Γ.Σ. Του τμήματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και όπως ορίζεται στον κανονισμό Σπουδών του Π.Μ.Σ..
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Ως γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων ορίζεται η ελληνική. Ως προς το πρόγραμμα μαθημάτων, αυτό αποτελείται από εργαστηριακά και θεωρητικά μαθήματα, καθώς και από βραχείας διάρκειας σεμινάρια και εργαστήρια επί ειδικών θεμάτων -υποχρεωτικών ως προς την παρακολούθηση, δίχως ωστόσο να απαιτείται η κατάθεση εργασίας- τα οποία εντίθενται στο τρέχον πρόγραμμα με στόχο την διεύρυνση του ερευνητικού εικαστικού και τεχνοεπιστημονικού ορίζοντα. Τέλος, όπως έχει ήδη αναφερθεί, βαρύνουσας σημασίας παράγοντα, κατά τη διάρκεια των εξαμήνων φοίτησης, αποτελεί η εκ του σύνεγγυς συνεργασία μεταξύ των φοιτητών και των διδασκόντων με σκοπό την παροχή του απαραίτητου υποστηρικτικού έργου σε όλες τις φάσεις της έρευνας, της ανάπτυξης και υλοποίησης των καλλιτεχνικών πρότζεκτ.

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος:

1. να συμμετάσχει ανελλιπώς και επιτυχώς στα μαθήματα/εργαστήρια και σεμινάρια των τριών πρώτων εξαμήνων (90 ECTS) και

2. να υλοποιήσει, να παραδώσει και να παρουσιάσει δημοσίως μία μεταπτυχιακή  διπλωματική εργασία (30 ΕCTS).


Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

Η Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία είναι συνθετική και περιλαμβάνει:

α) Εικαστικό μέρος: ανάπτυξη, συγκρότηση και παρουσίαση έργου, το οποίο εγγράφεται στα συναφή με το αντικείμενο του Π.μ.Σ. πεδία εικαστικής έκφρασης, εκπαιδευτικής εφαρμογής με εικαστικό προσανατολισμό ή άλλου τεχνοεπιστημονικού πρότζεκτ επίσης με εικαστικό προσανατολισμό.

β) Θεωρητικό μέρος: ανάπτυξη και κατάθεση γραπτής εργασίας, υποστήριξης και ανάλυσης της εικαστικής πρότασης,των θεωρητικών αναφορών της ή/και της τεχνοεπιστημονικής έρευνας.

Το περιεχόμενο της διπλωματικής θεωρητικής εργασίας μπορεί να ποικίλει, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα προσεγγίσεων, σε συμφωνία πάντοτε με το ειδικό θεωρητικό ενδιαφέρον των φοιτητών. Αυτές οι προσεγγίσεις μπορούν να εστιάζονται είτε κατ’ αποκλειστικότητα στο περιεχόμενο, τη δομή και τη φύση του συγκεκριμένου προς κατάθεση έργου, είτε στην προβληματοποίηση ορισμένων κεντρικών, εμπεριεχόμενων στο έργο, όψεων επιστημονικής, ιστορικοφιλοσοφικής και αισθητικής τάξης, που μπορούν να αποτελέσουν ζητήματα προς περαιτέρω θεματοποίηση και επεξεργασία.

 


Ενδεικτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων

Α΄εξάμηνο
Βιντεοτέχνη (time-based media) Ι
Διάδραση – Physical computing I
Επεξεργασία ήχου - Mουσική τεχνολογία I
Θεωρίες και τεχνολογίες της Αισθητικής Αντίληψης Ι
Γλώσσα, αρχές και αισθητική του Κινηματογράφου Ι
Φωτογραφία
Διαλέξεις ή εντατικά εργαστήρια σε ειδικά θέματα

Β’ εξάμηνο
Βιντεοτέχνη (time-based media) ΙΙ
Διάδραση – Physical computing IΙ
Καλλιτεχνικές πρακτικές στη δημόσια σφαίρα με ψηφιακά μέσα
Επεξεργασία ήχου - Mουσική τεχνολογία IΙ
Τρισδιάστατα Γραφικά Ι
Θεωρίες και τεχνολογίες της Αισθητικής Αντίληψης ΙΙ
Γλώσσα, αρχές και αισθητική του Κινηματογράφου ΙΙ

Γ’ εξάμηνο
Υποχρεωτικά:
Καλλιτεχνικό Εργαστήριο με συνδυαστικά ψηφιακά μέσα (εικόνα - ήχος - διάδραση - διαδίκτυο)
Θεωρία και Αισθητική των Μέσων
3 Κατ’επιλογήν:
Ήχος – μουσική τεχνολογία IΙΙ
Διάδραση– Physical computing IΙΙ
Τρισδιάστατα Γραφικά ΙI
Γλώσσα, αρχές και αισθητική του κινηματογράφου ΙΙΙ (ειδικά θέματα)
Διαλέξεις ή εντατικά εργαστήρια σε ειδικά θέματα

Δ’ εξάμηνο

Εκπόνηση Διπλωματικής Μεταπτυχιακής εργασίας